Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused.

1.Üldsätted

1.1 OÜ Fixum AK (10100412) (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2 Õppetöö toimub õppetööks sobivates Koolitaja ruumides, renditavates või koolituse tellija ruumides ning e-õppes.

1.3 Õppetöö toimub valdavalt õpperühmas. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.4 E-õpe on meie koolituspartnerite (www.teooria.eewww.liikluslab.ee) poolt pakutavad internetikeskkonnad, milles viiakse läbi e-õpet. Paroolid e-õppekeskkonna kasutamiseks saadetakse õpilasele peale kursuse algust tema e-postile.
1.5 Õppetöö algab registreerimisel valitud algusajal või eraldi kokkulepitud ajal. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.6 Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.
1.7 Õpingute alusdokument on õppekava ja koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud teemad.

1.8 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

2.Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3.Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.fixum.ee) täites kodulehel vastav registreerimise vorm, e-posti teel (fixum@fixum.ee), kontoris või telefoni teel (5118111). Interneti teel ja e-postiga registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.2 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.3 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.4 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4.Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud Koolituse eest osaliselt või täielikult.

4.2 Koolituse hind on toodud Koolitaja kodulehel vastava kategooria/õppegrupi juures ning täiendavate kulutuste hinnad Koolitaja poolt kehtestatud hinnakirjas.

4.3 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

5.Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Igale Õppijale väljastatakse tõend või tunnistus.

5.1.1 Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutust või Õppija ei saavutanud neid.

5.1.2 Tunnistus väljastatakse täiendkoolituse läbimise kohta juhul, kui Koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja Õppija saavutas need ning Õppija poolt on kõik Koolituse õppekavas nõutavad teemad läbitud.

5.2 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

6.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Koolitajal on õigus muuta hindu. Vastav teade pannakse üles Koolitaja koduleheküljele vähemalt 10 päeva enne hinna muutust.

6.2 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta varasemalt käesoleva Koolitaja poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.5 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (fixum@fixum.ee) või helistades telefonil 4755255, 5118111.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8.Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel tagastatakse koolituse tasu ainult siis, kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering, teise elukohta kolimine vms).

9.Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus saada uus sõidutund juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära Õppijat eelnevalt teavitamata. Koolitaja süül etteteatamata ära jäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega.

9.2. Õppija on kohustused:

9.2.1 Õppija kohustub osalema õppeplaanis ettenähtud teooriatundides ja kokkulepitud aegadel õppesõidutundides.

9.2.2 Õppesõidul ja Koolitaja sõidueksami ajal kohustub Õppija täitma liiklust reguleerivate seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid.

9.2.3 Õppija kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja kolmandatele isikutele.

9.2.4 Õppija vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivatele seadustele.

9.2.5 Kui Õppija vanus on alla 18 aasta Koolitaja juures õppima asumisel, on Õppija kohustatud teavitama oma vanemaid õppima asumisest.

10.Koolitaja õigused ja kohustused:

10.1 Koolitaja õigused:

10.1.1 Koolitajal on õigus kõrvaldada Õppija ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele.

10.1.2 Õppija õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem, kui 24 tundi enne planeeritud sõidu algust, loetakse planeeritud sõidutunnid kasutatuks.

10.1.3 Õppija hilinemise korral sõidutundi üle 15 minuti loetakse sõidutund kasutatuks.

10.2 Koolitaja kohustused:

10.2.1 Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale. Teooriaõpe viiakse läbi vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub Koolitaja ja Õppija omavahel kokkulepitud aegadel.

10.2.2 Koolitaja tagab õppetööks vajalikud õppevahendid.

10.2.3 Koolitaja kannab kõik tehniliste vahendite ekspluatatsiooniga tekkivad kulutused, v.a kui Õppija rikub käesoleva korra punkti nr 9.2.2 sätestatud.

11.Vaidluste lahendamise kord

11.1 Koolitaja ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

11.2 Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

12.Kvaliteedi tagamise alused

12.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadusest ning iga Koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama Õppijatel saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

12.2 Koolitaja õpetajad ja lektorid peavad omama erialast haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavs valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

12.3 Õppijad saavad anda tagasisidet nii suuliselt Koolitajale kui ka kirjalikult läbi Koolitaja kodulehe. Tagasiside vaadatakse läbi ning vajadusel viiakse sisse parendused.